Infinitus Risk Management LogoInifinitus Risk Management Header
Hulp met daarstelling van prosesse ten einde te verseker dat die advies aan kliënte sistematies en
     volledig op rekord geplaas word
Daarstelling van proses vir die hantering van klagtes van kliënte en hulp met die kommunikasie daaraan
     verwant
Daarstelling van proses vir die hantering van konflik van belange en die openbaarmaking aan kliënte6 Step Financial Planning Process


File Checklist
Disclosure


Service Agreement
Instruction


Authority and Appointment
Information Sheet
CAR Risk
CAR Investment
CAR Combined Risk and Investment
(not available yet)
Risk Profile Analyser
CAR Medical
Needs Analysis Short-term: Commercial
(not available yet)

Needs Analysis Short-term: Personal
(not available yet)

CAR Short term: Commercial
CAR Short-term: Personal
Replacement Disclosure: ASISA
Replacement Disclosure: General
Confirmation Letter: Risk
Confirmation Letter: Lump Sum Investment
Confirmation Letter: Recurring Premium Savings
Review Process
(not available yet)


6 Stap Finansiele Beplanningsproses


Lêer Kontrolelys
Openbaarmaking


Diensooreenkoms
Instruksie


Magtiging en Aanstelling
Inligtingsblad
KAR Risiko
KAR Belegging
KAR Gekombineer Risiko en Belegging
(nog nie beskikbaar nie)
Risikoprofielontleder
KAR Medies
Behoefte Ontleding Korttermyn: Kommersieel
(nog nie beskikbaar nie)
Behoefte Ontleding Korttermyn: Persoonlik
(nog nie beskikbaar nie)
KAR Korttermyn: Kommersieel
KAR Korttermyn: Persoonlik
Vervangingsopenbaarmaking: ASISA
Vervangingsopenbaarmaking: Algemeen
Bevestigingsbrief: Risiko
Bevestigingsbrief: Belegging

Bevestigingsbrief: Herhalende Premie Spaar
Hersieningsproses
(nog nie beskikbaar nie)

Copyright © 2013 Infinitus Risk Management Service | Website created by Conqueror Technologies