Infinitus Risk Management LogoInifinitus Risk Management Header
Interne kontrolemaatreëls vereis die daarstelling van 'n nakomingsfunksie as deel van die risikobestuurraamwerk van die besigheid.

Ons staan die Sleutelindividu by met die daarstelling van prosesse en prosedures om aan hierdie vereiste te voldoen. Hierdie prosedures sluit in 'n Nakomingshandleiding wat as deurgaanse verwysing in die besigheid gebruik kan word.

So ook word verpersoonlikte dokumente aan die besigheid beskikbaar gestel vir die daarstelling van prosesse soos uiteengesit in onder andere die Algemene Gedragskode vir Finansiële Diensteverskaffers.

Waar dit vereis word dat die praktyk 'n nakomingsbeampte by die Raad op Finansiële Dienste (RFD) aanstel, sal ons sodanige funksies verrig.

Die verpligtinge van 'n nakomingsbeampte sluit die volgende in:
• monitering van nakoming aan die Wet
• toesig oor die nakomingsfunksie
• aanbevelings aan die Sleutelindividu rondom nakomings– of moniteringsfunksies
• indiening van verslae by die Registrateur soos vereis deur die Wet.

Risikobestuursbeginsels is grotendeels dieselfde regoor die finansiële dienste industrie. Die Algemene Gedragskode spreek die vereiste van risikobestuur in algemene terme aan, deur nie spesifieke vereistes te stel nie maar te vereis dat die besigheid kennis neem van vereistes en te verseker dat dit aangespreek word by wyse van operasionele risikobestuursmaatreëls.

Ons staan die Sleutelindividu by met die daarstelling van 'n Risikobestuurplan en om aan die hand van sodanige plan risiko's in die besigheid te identifiseer en dit dienooreenkomstig te bestuur, op 'n deurlopende basis.

In terme van Raadskennisgewing 127 van 2010 word bepaal dat 'n eksterne nakomingsbeampte minstens kwartaallikse praktykbesoeke aan kategorie I finansiële diensteverskaffers moet verskaf.

Vir kategorie II diensteverskaffers moet hierdie besoeke op 'n maandelikse basis plaasvind.

Waar die besigheid gebruikmaak van webgebaseerde sagteware sal ons kan toesien tot meer gereelde monitering, soos en wanneer nuwe besigheidsake afgehandel word. Sodoende kan ontwikkelingsareas onmiddellik geïdentifiseer word en regstellende aksies daargestel word.

Ons sal deurlopende kommunikasie verskaf rondom wysigings aan toepaslike wetgewing en regulasies.

So ook sal ons die nodige profielveranderinge by die Raad op Finansiele Dienste (RFD) hanteer.

Bystand sal ook verskaf word rondom voorbereiding en teenwoordigheid tydens 'n RFD praktykbesoek.

Copyright © 2013 Infinitus Risk Management Service | Website created by Conqueror Technologies